Algemene voorwaarden.

Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtgever: de wederpartij van Standis B.V.
 2. Overeenkomst(en): de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Standis B.V.
 3. Partijen: Opdrachtgever en Standis B.V. tezamen.
 4. Standis B.V.: Opdrachtnemer, ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 75137615, tevens handelend onder (onder andere) de namen Standiswear en Carwrapping Veenendaal.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Standis, alle door Partijen gesloten Overeenkomsten en alle overige door Standis verrichtte werkzaamheden en geleverde diensten, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen
 2. Door ondertekening van een Overeenkomst met Standis B.V, een door Standis B.V gestuurde offerte, dan wel het bevestigen van een opdracht per e-mail, whatsapp of sms, verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Standis B.V. voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 5. Mochten algemene voorwaarden van Opdrachtgever toch uitdrukkelijk schriftelijk van toepassing worden verklaard door Standis B.V., dan geldt die toepassing slechts voor de betreffende opdracht en niet voor opvolgende opdrachten. Bij strijdigheid van deze algemene voorwaarden en de uitdrukkelijk van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van Opdrachtgever, prevaleren deze algemene voorwaarden. Voor opvolgende opdrachten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk schriftelijk afstand is gedaan.
 6. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Standis B.V. en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. De door Standis B.V. gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. Indien Opdrachtgever een opdracht niet schriftelijk heeft bevestigd, maar er desondanks wel (stilzwijgend) mee instemt dat Standis B.V. start met de uitvoering van de opdracht, dan zal de inhoud van de aanbieding/ offerte dan wel Overeenkomst gelden als overeengekomen.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Standis B.V. zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide Partijen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Standis B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Brochures, catalogussen of andere tekeningen en voorstellingen geven een algemene indruk van te leveren goederen. Beschreven en afgebeelde maten, kleuren, uitvoeringen, gewichten etc. zijn immer bij benadering en nimmer bindend.
 6. Indien er verschillende merken kleding wordt besteld in dezelfde kleur benaming, dan moet er rekening worden gehouden met eventuele kleurverschillen per merk/materiaal. De verantwoording/keuze hiervoor ligt bij de koper.
 7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of toekomstige opdrachten. Prijzen kunnen hierna verschillen.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

 1. In geval van een Overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Standis B.V. gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste 30 dagen de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 2. Standis B.V. kan op ieder moment haar prijzen aanpassen, indien de kostenverhoging het gevolg is van de door Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, bij wijziging van de opdracht en wanneer prijzen van derden of op grond van wet- en regelgeving verhoogd worden.
 3. Tenzij anders overeengekomen: aanbetaling van 50% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet inzake de omvang van de Overeenkomst. Na het gereedkomen van de diensten wordt het restant bedrag gefactureerd. Oplevering vindt altijd plaats ná volledige betaling van alle openstaande facturen.
 4. Het niet voldoen van een deel van het overeengekomen bedrag, verplicht Standis B.V.niet tot het opleveren van een overeenkomstig gedeelte van de opdracht. Op reeds voldane termijnen zal Opdrachtgever in voorkomende gevallen geen aanspraak meer kunnen maken, daar dit beschouwd zal worden als vergoeding voor de reeds gemaakte kosten en geïnvesteerde tijd van Standis B.V.
 5. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Standis B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 6. Facturering van onderhoudskosten en andere periodiek terugkerende kosten gebeurt per jaar vooraf, tenzij anders overeengekomen.
 7. Alle kosten, betrekking hebbende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 8. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 9. Indien Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Indien incassomaatregelen genomen worden is Opdrachtgever buitengerechtelijke kosten conform de Wet Incassokosten verschuldigd. In het geval van een handelsovereenkomst als bedoeld in artikel 6:119a lid 1 BW is direct na vervaltermijn van de factuur een vergoeding van kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte verschuldigd van 15% van het verschuldigde, en ten minste €75,00, nog voordat een aanmaning is verstuurd. Ten slotte is Opdrachtgever alle andere kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, verschuldigd indien maatregelen genomen worden om de vordering te incasseren.
 10. Elke betaling strekt steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande facturen, ongeacht of Opdrachtgever bij de betaling vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 11. Verrekening door de Opdrachtgever met een openstaande vordering op Standis B.V. wordt hierbij uitgesloten.

Artikel 5. Verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever draagt zorg, conform instructie, voor tijdige en juiste aanlevering van het materiaal.
 2. Standis B.V. mag geleverde diensten of producten van Opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken, in eerste instantie zonder overleg.
 3. Opdrachtgever is gehouden de instructies van Standis B.V. omtrent de voorbereiding en uitvoering van de Overeenkomst op te volgen.
 4. Opdrachtgever is gehouden tijdig wijzigingen in contactgegevens door te geven.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Standis B.V. zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te streven naar een voor de Opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Standis B.V. de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 2. Standis B.V. is niet verantwoordelijk voor het updaten van de website, tenzij er een geldende onderhoudsovereenkomst geldt tussen Partijen.
 3. Indien Opdrachtgever een abonnement afneemt waarbij het uit laten voeren van kleine wijzigingen aan teksten en afbeeldingen door Standis B.V. zijn inbegrepen, dan heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om één (1) keer per maand alle wijzigingen in één keer aan te leveren conform de aanleveringsspecificaties van Standis B.V. Uitgedrukt in tijd mogen de kleine wijzigingen samen Standis B.V. maximaal 15 minuten per maand kosten. Grotere wijzigingen zullen als meerwerk worden gefactureerd. Er worden op geen enkele manier tegoeden opgebouwd wanneer Opdrachtgever geen gebruik maakt van deze service.
 4. Standis B.V. is niet verantwoordelijk voor back-ups van de website.
 5. Indien de Overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Standis B.V. steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
 6. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Standis B.V. het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
 7. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Standis B.V. zijn verstrekt, heeft Standis B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 8. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van Opdrachtgever heeft Standis B.V. het recht een Opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat Standis B.V. hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.
 9. Indien door Standis B.V. of door Standis B.V. ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 7. Meerwerk

 1. Werkzaamheden of andere prestaties die buiten de Overeenkomst vallen is meerwerk. Tenzij anders overeengekomen wordt meerwerk volgens het thans geldende uurtarief van Standis B.V. gefactureerd.
 2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en Partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke Overeenkomst te sluiten, zal Standis B.V. Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 3. Na het ondertekenen van een Overeenkomst met Standis B.V., het elektronisch indienen van een opdracht zoals akkoord geven via het offerte systeem, het mondeling doorgeven, dan wel het indienen van een opdracht per e-mail, whatsapp of sms is het niet mogelijk om kosteloos van template en/of design te veranderen.
 4. In geval van verkeerde verwachtingen aan een beurstand, bijvoorbeeld geen stroomvoorziening, is Standis B.V. gerechtigd om hiervoor kosten in rekening te brengen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8. Duur en beëindiging

 1. Met inachtneming van artikel 7:413 BW wordt hierbij artikel 7:408 lid 1 BW expliciet uitgesloten. Standis B.V. behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren en/of te beëindigen.
 2. Abonnementen worden aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimale looptijd van 3 maanden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 3. Onderhoudsovereenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimale looptijd van 1 jaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Ingeval van een consumentenovereenkomst kan de Overeenkomst na de periode van (1) een jaar te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van (1) maand.
 4. Standis B.V. kan een Overeenkomst met de Opdrachtgever direct beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Standis B.V. gesloten Overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 5. Standis B.V. heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de Overeenkomst en verplichting jegens Standis B.V. niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Standis B.V. zal Opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Standis B.V. kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 9. Levering en levertijd

 1. Na oplevering komt het geleverde voor risico van de Opdrachtgever.
 2. Overschrijding van de levertijd/ moment van oplevering geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan Opdrachtgever om het overeengekomen af te nemen onverlet.
 3. De Opdrachtgever ontvangt -indien mogelijk- alvorens de definitieve oplevering een concept van de op te leveren diensten of producten.
 4. De door Standis B.V. opgegeven (op)levertijden zijn indicatief en kunnen nimmer als fatale termijn worden beschouwd, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk een fatale termijn zijn overeengekomen. Bij overschrijding van enige termijn geeft dat Opdrachtgever geen recht op ontbinding of schadevergoeding.
 5. De opgegeven werkdagen zijn van maandag t/m vrijdag. Voor de levertijd geldt de dag waarop betaling door Standis B.V. is ontvangen als eerste dag, mits de betaling voor 11.00 uur is ontvangen door Standis B.V..
 6. De aan Opdrachtgever bij afhalen of afleveren overhandigde(per post of email) factuur/pakbon wordt geacht de goederen en/of diensten weer te geven in de juiste staat en hoeveelheid, tenzij Opdrachtgever eventuele bezwaren binnen 2 werkdagen na afhalen of afleveren schriftelijk kenbaar maakt aan Standis B.V.
 7. Standis B.V. biedt Opdrachtgever de mogelijkheid om vooraf pas-maten te bestellen. Indien levering naar sample wordt overeengekomen dan dient dit als uitgangspunt, lichte afwijkingen in kleur of uitvoering zijn toegestaan. Daarnaast kunnen wij altijd een maattabel sturen, dit zijn indicatiematen en deze mogen/kunnen iets afwijken van de werkelijkheid. Hiervoor kan Opdrachtgever Standis B.V. niet verantwoordelijk stellen.
 8. Er kunnen altijd (voel) samples worden aangevraagd, tot € 299,99 zullen wij dit vooraf berekenen. Vanaf € 300,00 regelen we dit kosteloos, alleen de retourkosten van de sample(s) is voor eigen rekening.

Indien er een complete passerie van een artikel wordt aangevraagd, zullen wij dit vooraf berekenen en kunnen we later in de order verwerken of retour betalen indien niet gebruikt.

 1. Indien Opdrachtgever van Standis B.V. een proefdruk heeft ontvangen, dan dient Opdrachtgever deze onmiddellijk te keuren. Opdrachtgever dient direct na ontvangst van de proef eventuele fouten aan Standis B.V. te melden.
 2. Indien Opdrachtgever bij Standis B.V. een spoedopdracht plaatst, waarvan sprake is indien de opdracht binnen 5 werkdagen moet zijn voltooid, kan Opdrachtgever geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding in geval van gebrekkige levering of bij het geheel uitblijven van de levering.
 3. Het bestellen van verkeerde maten en/of model valt onder de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever, het omruilen van onbedrukte artikelen is alleen mogelijk in overleg met de Standis B.V. Opdrachtgever moet dit binnen 3 dagen na levering melden aan Standis B.V. Retourkosten zijn voor de Opdrachtgever. Het pakket dient gefrankeerd naar ons te worden verzonden.
 4. Bestelde Stickers worden niet retourgenomen in geval van ontevredenheid over formaat of kleur. Dit wordt vooraf bepaald en kan alleen in geval van applicatie problemen worden geretourneerd.
 5. Bestelde bedrukte artikelen / orders kunnen niet retour worden genomen.
 6. Meer- of minderleveringen van kleding ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:

tot een oplage van 2500 stuks max. 3% – en vanaf 2501 stuks max. 2%

 1. Bij levertijd van producten of artikelen zijn wij altijd afhankelijk van postbezorgers en ligt het buiten onze macht om hier nazorg voor te dragen.

Artikel 10. Intellectueel eigendom

 1. Alle uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom waaronder het octrooirecht, auteursrecht en het modelrecht komen toe aan Standis B.V. , tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door Partijen. Wanneer een dergelijke recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is slechts Standis B.V. daartoe bevoegd.
 2. De door Standis B.V. bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte intellectuele eigendommen en/of licenties waaronder ontwikkelde scripts, templates en programma’s blijven eigendom van en/of blijven toekomen aan Standis B.V.
 3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Standis B.V. te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Standis B.V. openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 4. De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst. Verhuizing van een website doet hier niets aan af.
 5. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart Standis B.V. van enige aanspraak. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten niet tot enige Overeenkomst die Standis B.V. sluit met haar Opdrachtgevers.
 6. Alle door Standis B.V. ontwikkelde designs, social media berichten, websites en promotiematerialen kunnen door Standis B.V. voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.
 7. Standbouwmaterialen die gekocht zijn (dus niet gehuurd) zullen ten alle tijden van de Opdrachtgever zijn en ook de Opdrachtgever dient hier voor zorg te dragen wat betreft de opslag hier van.
 8. Standbouwmaterialen die gehuurd zijn blijven eigendom van Standis B.V. en kunnen op geen enkele manier voor Opdrachtgever zijn.
 9. Geleverde artikelen of producten als drukwerk, promotieartikelen, relatiegeschenken en consumentenproducten zullen na ontvangst eigendom van Opdrachtgever worden.
 10. Standis B.V. is niet aansprakelijk voor het zoekraken, beschadiging en vermissing van door Opdrachtgever aangeleverde modellen, diskettes, litho’s of welke andere dragers van artwork en originelen dan ook. Standis B.V. zal op geen enkele wijze beschadigde of zoekgeraakte originele of dragers hiervan vergoeden of compenseren. (Opdrachtgever dient dus een kopie aan te leveren, en het origineel ter zekerheid achter te houden!)
 11. De door Standis B.V. in opdracht en voor rekening van Opdrachtgever vervaardigde screen, films, borduurkaarten etc, blijven eigendom van Standis B.V.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Behoudens opzet of grove schuld is Standis B.V. niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, bedrijfsschade en/of overige vormen van indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, is uitgesloten.
 2. De aansprakelijkheid van Standis B.V. zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan Opdrachtgever in rekening gebrachte in de afgelopen 12 maanden.
 3. De Opdrachtgever is gehouden Standis B.V. te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Standis B.V. in deze voorwaarden in de verhouding met de Opdrachtgever is uitgesloten.
 4. Standis B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever en/of derden verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Standis B.V.kenbaar behoorde te zijn.
 5. Artikel 10.5 eerste zin van deze voorwaarden dient het in het licht van dit artikel te woorden geïnterpreteerd.
 6. Standis B.V. is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van veranderingen in het intellectuele eigendom van derden die via Standis B.V. ter beschikking zijn gesteld aan de Opdrachtgever.
 7. Standis B.V. maakt bij haar dienstverlening gebruik van diensten en/of producten van derden. Standis is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een server beherende partij, domeinnaamregistrant of anderen waarop Standis B.V. geen invloed kan uitoefenen.
 8. Standis B.V. is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Standis B.V. doorgevoerd.
 9. Standis B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.
 10. Standis B.V. is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de advertenties van derden die de diensten van Standis B.V. aanbieden of aanprijzen aan haar klantenbestand.
 11. Standis B.V. maakt bij de levering van haar diensten gebruik van software en diensten van derden. Standis B.V. is niet verantwoordelijk voor het niet langer (gedeeltelijk) correct functioneren van de opgeleverde diensten aan Opdrachtgever, zoals een website, door toedoen van wijzigingen doorgevoerd door de Opdrachtgever of de eigenaar van de gebruikte derden software en/of diensten.
 12. Het internet is continu onderhevig aan verbetering en verandering waardoor het soms noodzakelijk wordt geacht door de rechthebbenden van de software of diensten van derden zoals bedoeld in deze voorwaarden om wijzigingen aan hun software of diensten aan te brengen (updates). Indirect of direct aangebrachte wijzigingen aan de opgeleverde diensten van Standis B.V. vallen na oplevering altijd buiten de verantwoordelijkheid van Standis B.V. Standis B.V. is uiteraard bereid om tegen het geldende uurtarief wijzigingen of updates door te voeren op de website van de Opdrachtgever.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

 1. In geval van overmacht is Standis B.V. gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of ten hoogste 6 maanden op te schorten, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Standis B.V. kan worden toegerekend en die de nakoming van de Overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 3. Standis B.V. heeft, indien Opdrachtgever tekort komt of redelijkerwijs mag worden verwacht dat Opdrachtgever zal tekortschieten in de nakoming van enige tussen Standis B.V. en Opdrachtgever gesloten overeenkomst, het recht:

– Onmiddellijke betaling dan wel vooruitbetaling te eisen van Opdrachtgever voor alle lopende en nog te sluiten Overeenkomsten.

– Zijn verplichtingen op te schorten, of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 1. Standis B.V. is in geen geval verder aansprakelijk dan tot vergoeding van de in rekening gebrachte prijs van het specifieke schadeveroorzakende goed.
 2. Alle aansprakelijkheid van Standis B.V., zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid tegen derden, wordt hierbij uitgesloten.
 3. Standis B.V. is niet aansprakelijk indien goederen niet geschikt blijken voor het doel waarvoor Opdrachtgever deze heeft gekocht. Opdrachtgever dient zich daarom zelf over de geschiktheid van goederen tevoren op de hoogte te stellen.
 4. Annulering door Opdrachtgever van een Overeenkomst met Standis B.V. is uitsluitend mogelijk tegen betaling van het volledige factuurbedrag aan Standis B.V.

Artikel 13. Diverse bepalingen

 1. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Standis B.V. en Opdrachtgever die ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
 3. Standis B.V. kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website.
 4. Standis B.V. heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 14. Privacy bepalingen

 1. (Persoons-)gegevens van Opdrachtgever worden door Standis B.V. gebruikt om de aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen en voor de correcte uitvoering van de werkzaamheden van Standis B.V. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij Opdrachtgever daarvoor uitdrukkelijke toestemming geeft.
 2. Persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal van Opdrachtgever blijven vertrouwelijk. Standis B.V. verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke niet aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever.

Artikel 15. Vrijwaringen

Indien Standis B.V. in opdracht van Opdrachtgever artikelen vervaardigt en/of bedrukt naar tekening, model, monsters of andere van Opdrachtgever afkomstige voorbeelden en/of aanwijzingen, vrijwaart Opdrachtgever Standis B.V. ter zake van eventuele inbreuk op rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrecht etc.

Artikel 16. Kleurverschillen

Kleine kleurverschillen betreffende de druk, stickerfolie of de kleding kunnen geen reden zijn voor het afkeuren van de geleverde goederen.

Artikel 17. Wasvoorschriften en gebruik

 1. Standis B.V. garandeert de was echtheid van zijn drukwerk op textiel bij normaal gebruik voor maximaal 1 jaar, behoudens normale slijtage. Deze garantie vervalt indien Opdrachtgever zich niet aan de wasvoorschriften en symbolen houdt van het desbetreffende artikel, tevens met inachtneming van onderstaande extra voorschriften.
 2. Artikelen altijd: – binnenstebuiten wassen; – niet warmer dan 40°C; – een opdruk nooit strijken (doe dit vanaf de achterzijde); -bodywarmers, jacks, parka’s etc. alleen door middel van handwas reinigen of wol programma – gedrukte artikelen nooit in een wasdroger. Onderhavige was echtheids garantie zijn: nylon artikelen (afnemen met vochtige doek), alle caps, hoedjes, petjes en voorts alle artikelen die niet duidelijk van een wasvoorschrift zijn voorzien en/of waarvan bekend mag worden verondersteld dat deze niet dienen te worden gewassen.
 3. In geval van stickers op een vlakke gladde ondergrond onder normale omstandigheden garanderen wij een levensduur van 3 tot 8 jaar (buiten) afhankelijk van het gekozen materiaal.

Artikel 18. Reclames

 1. Eventuele klachten/verkeerd geleverde maten of stickers moeten binnen 3 dagen schriftelijk aan Standis B.V. worden gemeld en in geval van niet direct zichtbare gebreken geldt een termijn van 14 dagen.
 2. Nadat de klachten Standis B.V. hebben bereikt, zal Standis B.V. zo spoedig mogelijk een naar eigen inzicht te bepalen onderzoek instellen naar de gegrondheid van de klacht.
 3. Wenst Opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt dat met voorafgaande schriftelijke toestemming van Standis B.V. op de wijze zoals door Standis B.V. aangegeven.
 4. Naar aanleiding van het onderzoek beslist Standis B.V. of de klacht gegrond is. Is de klacht gegrond dan heeft Standis B.V. de keuze de goederen te vervangen dan wel Opdrachtgever te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door Opdrachtgever verschuldigde prijs voor de goederen.
 5. Verkeerd bestelde maten of afmetingen door Opdrachtgever of artikelen die na levering kleiner/groter vallen dan verwacht vallen nooit onder reclames.

Artikel 19. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waar Standis B.V. geen invloed op kan uitoefenen, doch waardoor Standis B.V. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Standis B.V. worden daaronder begrepen.
 2. In geval van verhindering tot uitvoering van de Overeenkomst ten gevolge van overmacht is Standis B.V. gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst voor ten hoogste 2 maanden op te schorten of te ontbinden, zonder dat Standis B.V. tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Artikel 20. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Standis B.V. in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Standis B.V. totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Standis B.V. gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen en alle vorderingen die Standis B.V. op Opdrachtgever heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in BW 3:92, lid 2, volledig zijn betaald.
 2. Door Standis B.V. geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Standis B.V. mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die Opdrachtgever uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
 3. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Standis B.V. veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Opdrachtgever verplicht om Standis B.V. daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. Voor het geval Standis B.V. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Standis B.V. en door Standis B.V. aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Standis B.V. zich bevinden en die zaken terug te nemen. Indien Opdrachtgever niet meewerkt aan het uitvoeren van het eigendomsrecht van Standis B.V., dan is Opdrachtgever per dag een boete van 10% van de totale vordering van Standis B.V. verschuldigd, zolang Opdrachtgever in gebreke is.
 6. Standis B.V. heeft het recht om al haar geleverde zaken terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige Opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
 7. Voornoemde onder 1 t/m 6 opgenomen bepalingen laten de overige aan Standis B.V.toekomende rechten onverlet.

 

 

Give us a roar!

Adres.

Klovenier 5
3905 PN Veenendaal

Telefoon.

085 877 12 39